หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข้อมูลงบประมาณ > เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สป.พม.

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สป.พม.

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร