หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๗

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๗

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร