หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รอง ปพม. เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตัวชีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน

รอง ปพม. เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตัวชีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน

รอง ปพม. เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตัวชีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน