หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ปรับกระบวนทัศน์ ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564

พม. ปรับกระบวนทัศน์ ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564