หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ....

พม. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ....