หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง