หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

พม. จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก