หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ เพื่อหารือทุกกระทรวง บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ เพื่อหารือทุกกระทรวง บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ