หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่นได้

พม. จัดการอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่นได้