หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > โฆษก พม. เผยคณะผู้แทนไทยร่วมการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมรับข้อชี้แนะต่างๆ กลับมาพัฒนางานด้านคนพิการในประเทศไทย

โฆษก พม. เผยคณะผู้แทนไทยร่วมการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทย ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมรับข้อชี้แนะต่างๆ กลับมาพัฒนางานด้านคนพิการในประเทศไทย