หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”