หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) และมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน

พม. จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) และมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน