บทอาศิรวาทถวายพระพรพระพันปีหลวง

จำนวนผู้ร่วมลงนาม : ๒๑๗๖๒ คน