บทอาศิรวาทถวายพระพรพระพันปีหลวง

จำนวนผู้ร่วมลงนาม : ๔๓๐๗๑ คน